31 Ağustos 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31230

YÖNETMELİK

    Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

    b) Merkez (ODTÜ UZEM): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

    c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

    ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

    d) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

    e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

    Merkezin amaçları

    MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

    a) Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli, ön lisans, lisans, lisansüstü, sürekli eğitim ve topluma hizmet dahil tüm eğitim programlarını uzaktan eğitim kapsamında planlamak, geliştirmek, desteklemek ve yürütmek.

    b) Üniversite içi ve dışı birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde, ulusal ve uluslararası uzaktan eğitim ihtiyaçlarını sağlayacak çözümler üretmek.

    c) Uzaktan eğitim konularında araştırmalar yapmak.

    ç) Yapılan araştırmaların sonuçları ışığında yenilikçi teknolojilerle zenginleştirilmiş uzaktan eğitim faaliyetlerini sürekli geliştirmek ve iyileştirmek.

    Merkezin faaliyet alanları

    MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

    a) Üniversitede yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla oluşturulacak ders, laboratuvar, seminer, kurs ve benzeri eğitim programları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, analiz/tasarım/geliştirme yapmak, geliştirme süreçlerine destek vermek.

    b) Üniversite birimlerinde ve Üniversite dışında yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri için kullanılacak eğitsel içerikleri endüstri standartlarına uygun şekilde geliştirmek ve yürütme/izleme süreçlerinde destek sağlamak.

    c) Uzaktan eğitime ilişkin teknik ve eğitim alt yapısını sağlamak, geliştirmek ve sürdürmek ve bu konulardaki çalışmaları Üniversite içindeki ilgili diğer teknik birimlerle koordinasyon içinde yürütmek, bir bölümü veya tamamı uzaktan eğitimle yürütülen akademik programlar için öğretim elemanı ve öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

    ç) Uzaktan eğitim konularına ilişkin olarak hizmet sunan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

    d) Uzaktan eğitim konularında halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yapmak, konferans, sempozyum ve yarışmalar gibi etkinlikleri organize etmek ve bu etkinlikleri organize eden birimlere destek olmak.

    e) Uzaktan eğitim için hazırlanan sistemlerin ve ders materyallerinin kullanıcı deneyimi testlerini ve kullanabilirlik çalışmalarını yapmak.

    f) Uzaktan eğitim konusunda yenilikçi yaklaşımlar ve ürünler gelişmesine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, patentler almak, araştırmacılara kaynak ve altyapı desteğinde bulunmak.

    g) Kamu, özel, sivil toplum, ulusal ve uluslararası kuruluşların talep etmeleri durumunda; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve giriş sınavları gibi sınavları gerçekleştirmek için tüm sınav sürecini yürütmek.

    ğ) Toplumdaki engelli ve/veya dezavantajlı bireylere yönelik nitelikli eğitim fırsatları sunulması için uzaktan eğitim projeleri ve programlar geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

    Merkezin yönetim organları

    MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

    a) Müdür.

    b) Yönetim Kurulu.

    c) Danışma Kurulu.

    Müdür

    MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimine sahip öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, tekrar görevlendirilebilir.

    (2) Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

    Müdürün görevleri

    MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

    a) Merkezi temsil etmek.

    b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

    c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, Merkezin idari işlerini yürütmek.

    ç) Merkezin faaliyetlerinin amaçlara uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

    d) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporu ile bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

    Yönetim Kurulu

    MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdür olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

    (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

    (3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak her öğretim döneminde en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

    Yönetim Kurulunun görevleri

    MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.

    b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu değerlendirmek.

    c) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

    ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği esaslarını belirlemek.

    d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektöre sunmak.

    Danışma Kurulu

    MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında uzman olan Üniversite içinden ve/veya dışından en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

    Danışma Kurulunun görevi

    MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

    Alt çalışma birimleri

    MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

    (2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel tahsis edilebilir.

    (3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdür ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

    Harcama yetkilisi

    MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcısına ve/veya Müdüre devredebilir.

    Yürürlük

    MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.